Regulamin konkursu AIUT Warsaw Industry Week

REGULAMIN KONKURSU AIUT Warsaw Industry Week

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Aiut Sp. z o.o. ul. Wyczółkowskiego 113, 44-109, Gliwice

2. Konkurs będzie przeprowadzony w formie ankiety on-line zamieszczonej na stronie www Organizatora (Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu bez podania powodu).

3. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na wszystkie pytania ankiety on-line.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca uczestnikiem targów Warsaw Industry Week 2021 w Warszawie.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.aiut.com/regulaminkonkursuwiw

b) zapoznanie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z informacją na stronie https://aiut.com/polityka-prywatnosci/

c) spełnienie warunków podanych w §3 p.1

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania ankiety on-line.

2. Nagrodę otrzyma wybrana przez organizatora osoba, która wypełniła ankietę on-line.

3. Nagroda w Konkursie to:

Bezpłatne demo – próbne uruchomienie systemu w fabryce klienta. Pod pojęciem systemu rozumiemy Autonomiczny System Intralogistyczny AIUT Qursor.

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia targów Warsaw Industry Week 2021 w Warszawie.

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

7. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie osoba: Ewa Kubisiewicz-Boba.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody) oraz danych firmy, której jest reprezentantem.

2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.

3. Podane dane będą przetwarzane w celach:

  • przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród
  • marketingu produktów i usług własnych poprzez podany przez uczestnika adres poczty e-mail lub numer telefonu

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.